ANOMALI

Bild på boken Eros och psyke

EROS OCH PSYKE Vad skulle du säga om jag påstår att ingen egentligen kan ljuga? Eller att språket saknar funktion för kommunikation och kunskap? Och att människokroppen varken kan läsa eller skriva? Att varken mänskligt eller djuriskt beteende har någonsin varit irrationellt? Eller att språket inte finns men ändå är en teknologi som producerar artificiell identitet? Att det är öde, profetia, död, vapen, villfarelse, vansinne och sinnesorgan...?

Intresserad?

Bild på boken Det oförstörbara paradiset

DET OFÖRSTÖRBARA PARADISET tar sin början i språket. Kan vi med språket i en icke-paradisisk tillvaro föreställa oss ett paradis? Hur beskrivs språkets tillkomst i de båda berättelserna? Är de svar som presenteras tillfredsställande? I sin kritiska granskning försöker Gunnar Odhner hitta en utgångspunkt som inte leder till en oändlig räcka av eviga frågor som främliggör oss från oss själva.

Intresserad?

Bild på boken Språklära

SPRÅKLÄRA berör språkets betydelse. Frågor som: "vad är liv?", "vad är kunskap?" leder till svar som bara kan vara provisoriska. Människor har också kallat de här och liknande frågor för "eviga" eftersom de saknar bestämda svar och tydligen alltid kommer att göra det. Är då provisorier allt vi har? Måste vi stanna där för alltid? Kanske inte. Jag tänker mig att vetandet (språket) är provisoriskt, varandet inte. För att verkligen veta och inte bara ha ett provisoriskt vetande måste vi alltså vara ordet, vara vårt vetande.

Intresserad?

Bild på boken Filosofins födelse

FILOSOFINS FÖDELSE är ett försvar för filosofin och en uppmaning till eget tänkande. Den är också en uppgörelse med det bokstavliga, kategoriska, statiska och opersonliga betraktandet av tillvaron, alltså med det textuella förnuftet. Kan det vara så att man under flera tusen år i själva verket tänkt åt fel håll? Sitter kanske moderna föreställningar, såväl radikala, som konservativa och vetenskapliga, ännu fast i ett oriktigt tankemönster? Vad är överhuvudtaget detta att föreställa sig, att göra sig bilder av världen? Är det kanske så att filosofi egentligen är enkelt?

Intresserad?

Bild på boken Ingenting är fördolt

INGENTING ÄR FÖRDOLT visar hur primitiv och otillräcklig den nuvarande synen på språket är, även bland språkforskare som Chomsky och Pinker. Språket är inte något sekundärt och bristfälligt som klistras på en redan befintlig verklighet, utan något som tillhör denna verklighet i mycket högre grad än så.

Intresserad?

Bild på boken Den andra infernokrisen

DEN ANDRA INFERNOKRISEN följer Strindberg som härjad av år och motgångar utkämpar sin sista strid med Harriet Bosse, sitt barns mor, och förlorar. Ju djupare han sjunker, desto högre måste han, sin natur likmätigt, stiga, som dramatiker och vetenskapsman och vägvisare i tidens stora frågor.

Intresserad?

Bild på boken Darwins ofullständiga idé

DARWINS OFULLSTÄNDIGA IDÉ behandlar evolutionsteorin. Fram till människan var alla varelser en självklar del av naturen. Man kan säga att de var svaret på en fråga miljön ställde. Men vi är något annat. Vi är svaret på en fråga vi själva ställer. Det betyder att evolutionen tog en ny väg med oss. Men också att vi inte är produkter av evolutionen. Vi är den.

Intresserad?

Bild på boken Filosofiska anteckningar

FILOSOFISKA ANTECKNINGAR tar sin utgångspunkt i en kritik av dagens akademiska filosofi och humanistiska vetenskap. Lars Oldenburg undersöker en alternativ väg mellan försök att inom humaniora härma naturvetenskapens välavgränsade sanningar och det postmoderna förkastandet av objektiviteten. Sanning finns, världen är klar och redig. De filosofiska och vetenskapliga problem vi ser skapar vi själva genom orimlig tillämpning av våra instrument för tolkning.

Intresserad?

Bild på Expeditionis planeta Teitus

EXPEDITIONIS PLANETA TEITUS är vetenskapsmannen Fabian Aulins eftermäle som upphittdes på familjegården i Uggelbo. Lådan innehöll dagboksanteckningar, ritningar, tidningsartiklar, kartor, illustrationer och gamla ljudupptagningar som alla berättar historien om en märklig händelse 1906. Fabian Aulins samlade handlingar fördes efter upptäckten till landsarkivet i Härnösand och ordnades och förtecknades där. Delar av dokumenten ges nu ut för att berätta om den märkliga och första rymdexpeditionen någonsin.

Intresserad?

Bild på boken 8 filosofiska texter

8 FILOSOFISKA TEXTER är en essäsamling där vi bad några författare tala med oss om sin övertygelse. De har försökt beskriva världen direkt, med ett eget språk och en egen metod. Vi har lyssnat och nu står de här att läsa.

Intresserad?

Bild på boken Den förvandlade Messias

DEN FÖRVANDLADE MESSIAS är en fortsättning på och en fördjupning av Jesus Barabbas, där Söderberg i skönlitterär form presenterar tesen att Jesus Kristus och Jesus Barabbas var en och samma person. Den förvandlade Messias håller hög vetenskaplig kvalité. I belysning av senare forskning i ämnet kan man naturligtvis ge Hjalmar Söderberg både beröm och kritik för hans undersökning och slutsatser men ämnet som behandlas är fortsatt aktuellt. Vad är den historiska sanningen om Jesus och vad är kristendomens mytskapande omtolkningar som förvandlat personen Jesus till den evangeliske Jesus?

Intresserad?

Webb och design: Lars Elizondo